КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЛАТВІЇ

С. Пахоменко

Анотація
Визначено й аргументовано теоретичне та концептуальне поле для дослідження конкретного (латвійського)
кейсу історичної політики. Широко трактується історична політика як система політичних практик, спрямованих
на формування колективної/історичної пам'яті – від формалізації історичного наративу до меморіальних законів. За
основу теоретичної моделі дослідження історичної політики Латвії взято, з одного боку, концепцію "держави, що
націоналізується" Р. Брубейкера, за якою в посткомуністичних країнах офіційний наратив сформувався як націоцен-
тричний, з іншого боку, – це концепція режиму пам'яті М. Бернхарда та Я. Кубіка, згідно з якою режим пам'яті в Латвії
можна охарактеризувати як поділений на офіційний національний і альтернативний наратив контрпам'яті, заснова-
ний на радянській спадщині. Також для розуміння латвійського кейсу запропоновано спиратися на концепцію чоти-
рьох форматів пам'яті А. Ассман. Використовуючи ці моделі, можна зрозуміти мотивацію та характер діяльності
мнемонічних акторів. Латвійська держава стверджує офіційний національний історичний наратив, фіксуючи насам-
перед його антирадянську спрямованість, визначальними моментами якої є радянська окупація та депортація як ко-
лективна травма етнічних латишів. З іншого боку, етнічний дуалізм Латвії (набагато більш виражений, ніж в інших
державах регіону), обумовлений наявністю значного сегменту російськомовного населення зі своєю ідентичністю та
колективною пам'яттю, став передумовою формування альтернативного наративу, свого роду контрпам'яті, де
головним сюжетом є радянське "звільнення" Латвії, а комеморативною практикою – День Перемоги. Активізація іс-
торичної політики РФ з її безальтернативним поглядом на історію регіону та сусідніх балтійських країн посилює
контраверсійність двох наративів і стимулює спіраль конфліктогенності для них обох.
Ключові слова: історична політика, колективна пам'ять, Латвія, режим пам'яті, контрпам'ять, наратив, комемо-
рація, концепція, мнемонічні актори.


Повний текст:

PDF

Посилання


Assmann A. Memory, Individual and Collective / A. Assman // The

Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / (eds) Robert E. Goodin,

Charles Tilly. – Oxford : Oxford UP, 2006. – P. 210-224.

Bernhard M. A Theory of Politics of Memory / M. Bernhard,

J. Kubik // Twenty years after Communism. – Oxford : Oxford University

Press, 2014. – P. 7-34.

Brubaker R. Nationalism reframed: Nationhood and the national

question in the New Europe / R. Brubaker. – Cambridge : Cambridge University

Press, 1996.

Confino A. Collective Memory and Cultural History: Problems of

Method / A. Confino // The American Historical Review. – 1997. – Vol. 102,

№ 5. – P. 1386-1403.

Halbwachs M. On Collective Memory / Ed. and translated by

L. Coser / M. Halbwachs. – Chicago ; London : University of Chicago Press,

Hobsbawm E. The Invention of Tradition / E. Hobsbawm,

T. Ranger (eds). – Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

Hodgkin K. Contested Pasts: The Politics of Memory / K. Hodgkin,

S. Radstone. – New York : Routledge, 2003.

Kaprāns M. Remembering communism in Latvia: a nationalizing

state and the multi-directionality of the past / M. Kaprāns // The new heroes –

the new victims / (eds.) I. Gubenko et al. – Riga : Zinātne, 2016. – P. 74-107.

Mälksoo M. Memory must be defended: Beyond the politics of

mnemonical security / M. Mälksoo // Security Dialogue. – 2015. – Vol. 46(3).

– P. 221-237.

Nora P. General Introduction: Between Memory and History.

Realms of Memory. Rethinking the French Past. Vol. 1. Conflicts and Divisions

/ P. Nora. – New York : Columbia University Press, 1996. – P. 1-23.

Onken E.-C. Memory and Democratic Pluralism in the Baltic States

– Rethinking the Relationship / E.-C. Onken // Journal of Baltic Studies. –

– Vol. 41. – № 3. – P. 277-294.

Ozolina Z. Societal Security: Conceptual Framework / Z. Ozolina

// Societal Security. Inclusion-Exclusion Dilemma. A portrait of the Russian

– speaking community in Latvia / (ed.) Z. Ozolina. – Rīga : Zinātne,

– P. 13-29.

Roe P. Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma

/ P. Roe. – Abingdon Routledge, 2005.

Smith A. Memory and modernity: reflections on Ernest Gellner's

theory of nationalism / E. Smith // Nation and Nationalism. – 1996. – Vol. 3.

– P. 371-388.

Skultans V. The Testimony of Lives: Narrative and Memory in

Post-Soviet Latvia / V. Scultans. – London ; New York : Routledge, 1998.

Strukov V. Introduction / V. Strukov, V. Apryshchenko // Memory

and Securitization in Contemporary Europe. – Palgrave Macmillan UK,

– P. 1-23.

Topolski J. The Role of Logic and Aesthetic in Constructing Narrative

Wholes in Historiography History and Theory / J. Topolski. – 1999. –

Vol. 38. – № 2. – P. 198-210.

Verovšek P. Collective memory, politics, and the influence of the

past: the politics of memory as a research paradigm / P. Verovšek // Politics,

Groups and Identities. – 2016. – Vol. 4. – № 3. – P. 529-543.

Zelče V. History – Responsibility – Memory: Latvia's Case

/ V. Zelče // Latvia. Human Development Report, 2008/2009 : Accountability

and Responsibility / (eds.) Juris Rozenvalds, Ivars Ijabs. – Rīga : Advanced

Social and Political Research Institute, 2009. – P. 44-57.

Zelče V. The Transformation of 'Holiday' in Post-Soviet Space:

Celebrating Soviet Victory Day in Latvia / V. Zelče // Europe– Asia Studies.

– 2018. – Vol. 70. – Issue 3. – P. 388-420.

Апрыщенко В. Память как безопасность / В. Апрыщенко

// Новое прошлое – The New Past. – 2016. – № 3. – С. 86-108.

Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и

историческая политика / А. Ассман. – М. : Новое литературное обозре-

ние, 2014.

Малинова О. Политика памяти как область символической по-

литики / О. Малинова // Методологические вопросы изучения политики

памяти : сб. научн. тр. / отв. ред. А. И. Миллер, Д. В. Ефременко. – М. ;

СПб : НесторИстория, 2018. – C. 27-53.

Политика памяти в России, странах ЕС и государствах постсо-

ветского пространства: типология, конфликтный потенциал, динамика

трансформации. Стенограмма дискуссии // Методологические вопросы

изучения политики памяти : сб. научн. тр. / отв. ред. А. И. Миллер,

Д. В. Ефременко. – М. ; СПб : НесторИстория, 2018. – C. 167-195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.