ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА ВІЙСЬКОВІ КАМПАНІЇ: ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ

Г. Хлистун

Анотація

Під час активного розвитку конфлікту та після його завершення важливу роль відіграють мас-медіа, які форму-
ють думку аудиторії про явище та його наслідки. Розвиткові конфлікту багато в чому сприяють саме засоби масо-
вої інформації, які, маніпулюючи думками аудиторії та пропагуючи певні ідеали, зумовлюють виникнення реакції своєї
аудиторії, яка надалі впливає на перебіг конфліктної ситуації. Саме тому вивчення ролі ЗМІ під час конфліктів набу-
ває дедалі більшої актуальності. Розглянуто проблему впливу мас-медіа на перебіг міжнародних конфліктів, значення
журналістських матеріалів, які висвітлюють протистояння, їх вплив на аудиторію.
Ключові слова: мас-медіа, конфлікт, інформаційна війна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Libicki M. Conquest in cyberspace. National security and information

warfare / M. Libicki. – Cambridge, 2007.

Гомон Д. Мировая карта войн. Где и за что сегодня воюет чело-

вечество [Электронный ресурс] / Д. Гомон. – Режим доступа :

https://ru.espreso.tv/article/2017/07/24/myrovaya_karta_voyn_gde_y_za_ch

to_segodnya_voyuet_chelovechestvo

Global Conflict Tracker. [Electronical recources]. – Access mode :

https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!

Lynch J. Peace Journalism. What is it? How to do it? 2000 [Electronical

recources] / J. Lynch, A. McGoldrick. – Access mode :

https://www.transcend.org/tri/downloads/McGoldrick_Lynch_Peace-

Journalism.pdf

Galtung J. Peace Journalism – A Challenge / J. Galtung ; In :

K. Wilhelm, L. Heikki (eds.) // Journalism and the New World Order. – 2002.

– Vol. 2. Studying War and the Media. Göteborg : Nordicom.

Lynch J. Reporting Conflict: New Directions in Peace Journalism

/ J. Lynch, J. Galtung. – St. Lucia : University of Queensland Press, 2010. –

P. 12-14.

Гаджиев K. Средства массовой информации и политика. Место и

роль средств массовой информации в политике [Электронный ресурс]

/ K. Гаджиев. – Режим доступа : http://society.polbu.ru/gadzhiev_science/

ch63_i.html 2009.02.20. – Внутренние вооруженные конфликты в совре-

менном мире http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm 2009.02.20


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.