КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДОХІДНОСТЕЙ: ВИТОКИ ТА МІСЦЕ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

П. Дзюба

Анотація
Здійснено гносеологічну ідентифікацію концепції оцінювання дохідностей, визначено її місце в сучасній теорії між-
народного портфельного інвестування. Обґрунтовано, що портфельна парадигма міжнародного інвестування, хоча і
є епістемологічно цілісною, охоплює п'ять змістово відмінних концепцій: ефективного портфелю, диверсифікації,
міжнародної диверсифікації, оптимізації та оцінювання дохідностей. Виявлено, що саме концепція оцінювання дохід-
ностей відрізняє теорію ринку капіталу від попередніх етапів розвитку парадигми в контексті подальших імплікацій
для міжнародної диверсифікації інвестиційних портфелів, оскільки впровадження безризикової дохідності є особливо
важливим для дослідження міжнародних інвестиційних процесів на різних ринках. Установлено, що до появи концепції
оцінювання дохідностей ключовим об'єктом розгляду портфельної парадигми міжнародного інвестування був порт-
фель, а з її появою акценти суттєво змістилися – вона стала домінувати серед інших концепцій, а портфель відій-
шов на другий план. Доведено, що, на відміну від деяких інших нормативних концепцій портфельної парадигми, конце-
пція оцінювання дохідностей є позитивною. Однак її поява спричинила зміни в рамках інших концепцій, зокрема ефек-
тивного портфелю, що значною мірою зумовило розв'язання внутрішньопарадигмальної суперечності між концепці-
єю ефективного портфелю та концепцією диверсифікації. Проведено порівняльний аналіз чотирьох основних першо-
джерел концепції оцінювання дохідностей. Доведено, що всі вони відіграли важливу роль у її розвитку. Обґрунтовано,
що розбіжності між ними мають переважно технічний характер, тоді як їхня генеральна ідея є спільною. Вони є про-
довженням загальних принципів парадигми, започаткованих ще в теорії портфелю: раціональний характер поведінки
індивідів і намагання інвесторів максимізувати власну функцію корисності.
Ключові слова: портфельна парадигма міжнародного інвестування, теорія портфелю, теорія ринку капіталу, по-
стсучасна теорія портфелю, концепція оцінювання дохідностей, концепція міжнародної диверсифікації інвестиційних
портфелів, модель оцінювання капітальних активів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дзюба П. В. Концептуальна структура теорії портфеля як па-

радигмальної основи сучасної теорії міжнародного портфельного інвес-

тування / П. В. Дзюба // Наук. вісник Ужгородського національного уні-

верситету : наук. період. вид. Серія : Міжнародні економічні відносини

та світове господарство : у 2 ч. – Ужгород : Ужгородський національний

університет ; Видав. дім "Гельветика", 2017. – Вип. 15. – Ч. 2. – С. 100-106.

Дзюба П. В. Сучасна теорія міжнародного портфельного інвес-

тування: структура та детермінанти розвитку : монографія

/ П. В. Дзюба. – К. : АграрМедіаГруп, 2017.

Дзюба П. В. Трансформація парадигми руху міжнародних

портфельних інвестицій / П. В. Дзюба // Сучасні тенденції міжнародного

руху капіталу : монографія / за ред. О. І. Рогача. – К. : Центр учбової

літератури, 2019. – С. 22-53.

Рогач О. І. Теорія багатонаціональних підприємств: півстоліття

розвитку / О. І. Рогач // Багатонаціональні підприємства та глобальна

економіка : монографія / за ред. О. І. Рогача. – К. : Центр учбової літе-

ратури, 2020. – С. 19-38.

Рогач О. І. Міжнародні портфельні інвестиції : підручник

/ О. І. Рогач, П. В. Дзюба. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2016.

Asset Pricing and Portfolio Performance: Models, Strategy, and

Performance Metrics / ed. by Robert A. Korajczyk. – London : Risk Books, 1999.

Black F. S. Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing

/ F. S. Black // The Journal of Business. – 1972. – Vol. 45, № 3. – P. 444-455.

Black F. S. Equilibrium Exchange Rate Hedging / F. S. Black // The

Journal of Finance. – 1990. – Vol. 45, № 3. – P. 899-907.

Carhart M. M. On Persistence in Mutual Fund Performance

/ M. M. Carhart // The Journal of Finance. – 1997. – Vol. 52, № 1. – P. 57-82.

Chen J. M. Postmodern Portfolio Theory: Navigating Abnormal

Markets and Investor Behavior (Quantitative Perspectives on Behavioral

Economics and Finance) / J. M. Chen. – Palgrave Macmillan, 2016.

Cox S. The Fama-French Five-Factor Model: Evidence from the

Johannesburg Stock Exchange / S. Cox, J. Britten // Investments Analysts

Journal. – 2019. – Vol. 48, № 3. – P. 240-261.

Do Idiosyncratic Skewness and Kurtosis Really Matter? / M. Ayadi,

X. Cao, L. Skander, Y. Wang // The North American Journal of Economics

and Finance. – 2019. – Vol. 50. – P. 67-89.

Fama E. F. A Five-Factor Asset Pricing Model / E. F. Fama,

K. R. French // Journal of Financial Economics. – 2015. – Vol. 116, № 1. – P. 1-22.

Fama E. F. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and

Bonds / E. F. Fama, K. R. French // Journal of Financial Economics. – 1993.

– Vol. 33, № 1. – P. 3-56.

Fama E. F. International Tests of a Five-Factor Asset Pricing

Model / E. F. Fama, K. R. French // The Journal of Financial Economics. –

– Vol. 123, № 3. – P. 441-463.

Fama E. F. Value versus Growth: The International Evidence

/ E. F. Fama, K. R. French // The Journal of Finance. – 1998. – Vol. 53,

№ 6. – P. 1975-1999.

Foye J. Testing Alternative Versions of the Fama–French Five-

Factor Model in the UK / J. Foye // Risk Management. – 2018. – Vol. 20,

№ 2. – P. 167-183.

Graham B. Security Analysis / B. Graham, D. L. Dodd. – New

York ; London : Whittlesey House, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1934.

Graham B. The Intelligent Investor: A Book of Practical Counsel

/ B. Graham, J. Zweig ; Updated with New Commentary by Jason Zweig ;

Preface and Appendix by Warren E. Buffet. Revised Edition // Harper

Business Essentials, Perfect Bound, 2003.

Hanauer M. X. Size, Value and Momentum in Emerging Market

Stock Returns: Integrated or Segmented Pricing / M. X. Hanauer, M. Linhart

// Asia-Pacific Journal of Financial Studies. – 2015. – Vol. 44, № 2. –

P. 175-214.

Hou Y. Volatility and Skewness Spillover between Stock Index and

Stock Index Futures Markets during a Crash Period: New Evidence from

China / Y. Hou, S. Li // International Review of Economics & Finance. –

– Vol. 66, № 1. – P. 166-188.

Jondeau E. Average Skewness Matters / E. Jondeau, Q. Zhang,

X. Zhu // Journal of Financial Economics. – 2019. – Vol. 134, № 1. – P. 29-47.

Langlois H. Measuring Skewness Premia / H. Langlois // Journal of

Financial Economics. – 2020. – Vol. 135, № 2. – P. 399-424.

Lintner J. V. The Valuation of Risk Assets and the Selection of

Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets / J. V. Lintner

// The Review of Economics and Statistics. – 1965. – Vol. 47, № 1. – P. 13-37.

Markowitz H. M. Portfolio Selection / H. M. Markowitz // The

Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7, № 1. – P. 77-91.

Merton R. C. An Analytic Derivation of the Efficient Portfolio

Frontier / Robert C. Merton // The Journal of Financial and Quantitative

Analysis. – 1972. – Vol. 7, № 4. – P. 1851-1872.

Merton R. C. An Intertemporal Capital Asset Pricing Model / Robert

C. Merton // Econometrica. – 1973. – Vol. 41, № 5. – P. 867-887.

Mossin J. Equilibrium in a Capital Asset Market / J. Mossin

// Econometrica. – 1966. – Vol. 34, № 4. – P. 768-783.

Rasiah D. Post-Modern Portfolio Theory Supports Diversification in

an Investment Portfolio to Measure Investment's Performance / D. Rasiah

// Journal of Financial and Investment Analysis. – 2012. – Vol. 1, № 1. – P. 69-91.

Risk Measurement in Post-Modern Portfolio Theory: Differences

from Modern Portfolio Theory / C. Geambasu, R. Sova, I. Jianu,

L. Geambasu // Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and

Research / Academy of Economic Studies. – 2013. – Vol. 37, № 1. – P. 67-89.

Rogach O. І. Skewness-Based Portfolio Selection: Implications for

International Investing in Frontier Markets / O. І. Rogach, O. Shnyrkov,

P. V. Dziuba // Journal of Transition Studies Review. – 2019. – Vol. 26, № 2.

– P. 23-38.

Rom B. A. Post-Modern Portfolio Theory Comes of Age

/ B. A. Rom, K. W. Ferguson // The Journal of Investing. – 1993. – Vol. 2,

№ 4. – P. 27-33.

Roy A. D. Safety First and the Holding of Assets / A. D. Roy

// Econometrica. – 1952. – Vol. 20, № 3. – P. 431-449.

Roy R. A Six-Factor Asset Pricing Model / R. Roy, S. Santhakumar

// Borsa Instanbul Review. – 2018. – Vol. 18, № 3. – P. 205-217.

Samuelson P. The Fundamental Approximation Theorem of

Portfolio Analysis in Terms of Means, Variances and Higher Moments

/ P. Samuelson // The Review of Economic Studies. – 1970. – Vol. 37, № 4.

– P. 537-342.

Samuelson P. A. Risk and Uncertainty: A Fallacy of Large

Numbers / P. А. Samuelson // Scientia. – 1963. – Vol. 98. –P. 108-113.

Sharpe W. F. A Simplified Model for Portfolio Analysis

/ W. F. Sharpe // Management Science. – 1963. – Vol. 9, № 2. – P. 277-293.

Sharpe W. F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium

under Conditions of Risk / W. F. Sharpe // The Journal of Finance. – 1964. –

Vol. 19, № 3. – P. 425-442.

Sharpe W. F. The Sharpe Ratio / W. F. Sharpe // Journal of

Portfolio Management. – 1994. – Vol. 21, № 1. – P. 49-58.

Tobin J. Liquidity Preference as Behavior towards Risk / J. Tobin

// Review of Economic Studies. – 1958. – Vol. 25, № 2. – P. 65-86.

Todoni M. A Post-Modern Portfolio Management Approach on CEE

Markets / M. Todoni // Procedia Economics and Finance. – 2015. – Vol. 32.

– P. 1362-1376.

Treynor J. L. Market Value, Time and Risk: Unpublished

Manuscript / J. L. Treynor. – 1961.

Treynor J. L. Toward a Theory of Market Value of Risky Assets:

Unpublished Manuscript / J. L. Treynor. – 1962.

Treynor J. L. Treynor on Institutional Investing / J. L. Treynor. –

John Wiley & Sons, Inc., 2007.

Yakubovskiy S. Inflow of Foreign Capital as a Factor of the

Development of Current Accounts of the Eastern European Countries

/ S. Yakubovskiy, T. Rodionova, A. Kyfak // Journal of Transition Studies

Review. – 2019. – Vol. 26, № 2. – P. 3-14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.