ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Є. Ткаченко

Анотація

На основі аналізу наукових джерел із міжнародного приватного права та нормативно-правових актів, що регулю-
ють відносини власності подружжя, визначено особливості правових режимів майна подружжя в зарубіжних країнах.
Надано загальну характеристику інституту власності й окреслено правовідносини, що виникають між подружжям із
приводу їхнього майна. Виділено основні види правових режимів майна подружжя, на цій основі охарактеризовано під-
ходи законодавців зарубіжних країн до регулювання майнових відносин подружжя. З'ясовано, що особливості правово-
го забезпечення майнових прав та обов'язків подружжя зумовлюються не тільки характером їх правового регулю-
вання, а й змістом цих прав і обов'язків.
Ключові слова: правовий режим майна подружжя, відносини власності, право власності, подружжя, міжнародне
приватне право.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гражданское и торговое право капиталистических государств

/ Е. А. Васильев, В. В. Зайцева, А. А. Костин и др. – 3-е изд., перераб. и

доп. – М. : Междунар. отношения, 1993.

Гаврилов В. В. Международное частное право / В. В. Гаврилов.

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во НОРМА (Издательсая группа

НОРМА – ИНФРА М), 2002.

Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) Code civil

des Français (Code Napoléon) / пер. с фр. B. H. Захватаева. – M. : Инфо-

тропик Медиа, 2012.

Гражданское и торговое право зарубежных государств: в 2 т.

/ отв. ред. Е. А. Васильев, A. C. Комаров. – 4-е изд, перераб и доп. –

М. : Междунар. отношения, 2006. – Т. II.

Гражданское и торговое право зарубежных стран / под общ.

ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. – М. : МЦФЭР, 2004.

Гражданское право: в 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М. : Вол-

терс Клувер, 2005. – Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Ис-

ключительные права. Личные неимущественные права.

Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Граждан-

скому уложению / пер. с нем. ; науч. ред. : Н. Г. Елисеев,

А. Л. Маковский, Т. Ф. Яковлева. – М. : Волтерс Клувер, 2004.

Калітенко О. М. Особисті відносини подружжя та відносини по-

дружжя стосовно їх майна : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03

/ Оксана Михайлівна Калітенко ; Національний університет внутрішніх

справ МВС України. – Х., 2001.

Нечаева А. М. Семейное право / А. М. Нечаева. – 5-е изд, пе-

рераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2012.

Руда О. Правовий режим майна подружжя в міжнародному

приватному праві / О. Руда // Актуальні проблеми міжнародних відно-

син. – 2010. – Вип. 88. – Ч. І. – С. 116-119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.