ОНОВЛЕННЯ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ АСОЦІЙОВАНИХ КРАЇН

І. Березовська

Анотація
Проаналізовано перспективи розвитку Східного партнерства, підкреслено, що оголошення Євросоюзом широких
стратегічних консультацій щодо майбутнього цієї політики разом із перспективою проведення в червні 2020 року чер-
гового, шостого, саміту країн-учасниць дає шанс на істотне оновлення партнерства та вироблення нових механізмів
співпраці, здатних задовольнити наміри асоційованих країн поглиблювати інтеграцію з ЄС. Досліджено ініціативи Укра-
їни щодо запровадження особливого партнерства у форматі "Східне партнерство плюс", розглянуто останні пропози-
ції Єврокомісії щодо нових цілей політики Східного партнерства після 2020 року. Підкреслено необхідність використан-
ня асоційованими країнами часу, що залишається до оновлення Східного партнерства, для остаточного виконання чин-
ної робочої програми та демонстрації вагомого прогресу в імплементації Угоди про асоціацію.
Ключові слова: Східне партнерство, Європейський Союз, Угода про асоціацію, асоційовані країни Східного парт-
нерства, зона вільної торгівлі, наближення законодавства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Cидоренко С. Свято без перспектив: що планує робити Євро-

союз із форматом Східного партнерства [Електронний ресурс]

/ С. Cидоренко. – Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/

articles/2019/05/15/7096156/.

Блокманс C. 10-річчя Східного партнерства: три поразки ЄС та

шанс на оновлення [Електронний ресурс] / C. Блокманс. – Режим дос-

тупу : https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/05/13/7096046/.

European Parliament recommendation of 15 November 2017 to

the Council, the Commission and the EEAS on the Eastern Partnership, in

the run-up to the November 2017 Summit (2017/2130(INI)).

Joint Staff Working Document Eastern Partnership – 20 Deliverables

for 2020 Focusing on key priorities and tangible results Brussels,

6.2017 SWD (2017) 300 final [Electronical recources]. – Access mode :

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/swd_2017_300_f1_joint_staff_workin

g_paper_en_v5_p1_940530.pdf.

Макаруха З. 10-та річниця заснування ініціативи ЄС "Східне

Партнерство": нагода обговорити майбутнє партнерства після 2020

[Електронний ресурс] / З. Макаруха // Журнал європейського і порівня-

льного права. – 2018. – Вип. 9(2). – С. 17-26. – Режим доступу :

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/download/3642/3310.

Порівняльний аналіз "20 очікуваних досягнень Східного парт-

нерства до 2020 р." з положеннями Угоди про асоціацію: якою є додана

вартість для відносин Україна-ЄС? [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : https://www.civic-synergy.org.ua/en/analytics/the-eastern-partnerships-

key-deliverables-compared-with-the-association-agreement-provisionswhat-

is-the-added-value-for-the-eu-ukraine-relations/.

Київ просить ЄС про нову стратегію відносин для України, Мо-

лдови та Грузії [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/22/7229722/.

Про Рішення Ради асоціації між Україною та ЄС про внесення

змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Украї-

ною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співто-

вариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторо-

ни : Закон України від 6 червня 2019 року № 2739-VIII // Відомості Вер-

ховної Ради (ВВР). – 2019. – № 27, ст. 112.

Березовська І. Правові механізми інтеграції в рамках Європей-

ського економічного простору: досвід для України / І. Березовська

// Право України. – 2011. – № 8. – С. 236-244.

Нагорняк І. Нова реальність для Східного партнерства: як змі-

ниться ключова ініціатива ЄС [Електронний ресурс] / І. Нагорняк. –

Режим доступу : https://www.eurointegration.com.ua/experts/2019/08/5/

/.

Martinaitis Žilvinas. European Promises: Policy Options of Eastern

Partnership Policy. Baltic Journal of European Studies Tallinn University of

Technology (ISSN 2228-0588), Vol. 8, No. 2 (25), 164-181.

Артьомов І. Десятиліття Східного Партнерства: проблеми та

перспективи. Геополітичні пріоритети України : зб. наук. праць [Елект-

ронний ресурс] / І. Артьомов. – 2019. – Вип. 1 (22). – С. 7-29. – Режим

доступу : http://geopolitics-of-ukraine.uzhnu.edu.ua/article/download/2078-

2019.1%2822%29.7-29/166198.

Joint Communication to the European Parliament, the European

Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the

Committee of the Regions Eastern Partnership Policy beyond 2020

Brussels, 18.3.2020 Join(2020) 7 Final [Electronical recources]. – Access

mode : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/joint_

communication_on_the_eap_policy_beyond_2020.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.