БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКА СПІВДРУЖНІСТЬ: ВИТОКИ ТА СТРАТЕГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

О. Кондратенко

Abstract 
Обґрунтовано, що в контексті наростання загроз українській зовнішній політиці й дипломатії, Україні варто більш чітко працювати в напрямі активізації відносин зі східноєвропейськими країнами щодо створення майданчика безпекового діалогу в межах можливої Балто-Чорноморської співдружності. Доведено, що координація різнорівневої співпраці в регіоні Міжмор'я дозволить оптимізувати та зміцнити рівень національної безпеки України й інших східноєвропейських держав задля протистояння гібридним загрозам із боку Росії, що продукуються нею в ході реалізації стратегії відновлення регіонального та глобального впливу. Лише колективна військова співпраця, підкріплена проведенням спільних оборонних дій у межах можливої Балто-Чорноморської співдружності, знизить ризик гібридної чи відкритої агресії проти країн Східноєвропейського регіону.   Ключові слова: Балто-Чорноморська співдружність, Україна, національна безпека, забезпечення безпеки, Російська Федерація, агресія, Східна Європа.

References


Горбулін В. Криза довіри: у пошуках нового фундаменту стійких альянсів / В. Горбулін // Дзеркало тижня. – 2018. – 17–23 березня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/internal/kriza-doviriu-poshukah-novogo-fundamentu-stiykih-alyansiv-272302_.html. 2. Ковалевська О. 100-річний ювілей нереалізованої ідеї: концепція "Балто-Чорноморського союзу" в працях Степана Рудницького і сучасні перспективи / О. Ковалевська // Регіональна історія України : Зб. наук. статей. – Вип. 12. – С. 329–345. 3. Маршания З. С. Балто-черноморское измерение международно-регионального сотрудничества во внешнеполитической стратегии Грузии / З. С. Маршания // Науковий вісник. – 2009. – № 2 (80). – С. 150–162. 4. Надтока О.О. Балто-Чорноморський союз: історична ретроспектива і політична перспектива / О. О. Надтока // Наукові записки НаУКМА. – К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2017. – Т. 22, ч. 1. – С. 148–157. 5. Kornat M. Realna koncepcja czy wizja ex post? Polska idea "Trzeciej Europy" (1937–1938). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://politologia.wsb-nlu.edu.pl. 6. Nowak A. Geopolityczne koncepcje Jуzefa Piłsudskiego [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.omp.org.pl/index.php? module=subjects&func=viewpage&pageid=726. 7. Фридман Дж. Новое сдерживание России. Американская стратегия после Украины: от Эстонии до Азербайджана [Электронный ресурс]. – Zugriffsmodus: http://conjuncture.ru/stratfor-29–03–2014/. 8. Umland A. Die Idee des Intermariums: Ein mittelosteuropäischer Pakt gegen russischen Neoim-perialismus [Elektronische Ressource] / A. Umland. – Режим доступа: http://www.iwm.at/transit/transit-online/dieidee-des-inter-mariums-einmittelosteuropaischer-pakt-gegen-russischenneoimperialismus-neoimperialismus/. 9. Мандзюк О. Р. Ідея Балто-Чорноморського союзу крізь призму зовнішньополітичних концепцій Польщі / О. Р. Мандзюк // Молодий вчений. – 2016. – № 12. – С. 153–156. 10. Чупрій Л. В. Відродження концепту "Міжмор'я" в контексті по долання російської експансії / Л. В. Чупрій // Політичне життя. – 2017. – С. 118–124. 11. Сарнацький О.П. Балтійсько-Чорноморське співробітництво як альтернативний інтеграційний напрям для України / О. П. Сарнацький, Н. О. Мигловець // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2018. – № 4(103). – С. 28–33. 12. Рудницька У. Перспективи Балтійсько-Чорноморської регіональної співпраці в умовах україно-російського конфлікту / У. Рудницька // Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право. – 2015. – Вип. 1/2 (25/26). – С. 96–100. 13. Підписано Угоду щодо створення спільної литовсько-польськоукраїнської бригади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/news/2014/09/19/pidpisano-ugodu-shhodo-stvorennya- spilnoi-litovsko-polsko-ukrainskoi-brigadi/. 14. Украине нужно соединить водным путем Черное и Балтийское моря – Гончарук. URL: https://gordonua.com/news/politics/ukraine-nuzhnosoedinit-vodnym-putem-chernoe-i-baltiyskoe-morya-goncharuk-1272182.html. 15. В Евросолидарности предлагают создать БалтоЧерноморский союз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/11/21/7103345/.

ISSN 1728-2292 МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 1(51)/2020 ~ 17 ~

Кондратенко О. Ю. Стратегія протистояння України геополітичним викликам та загрозам національній безпеці в умовах становлення нового світового порядку / О. Ю. Кондратенко // Міжнародні відносини. Серія: "Економічні науки". – 2018. – № 14. – С. 140–145. 17. Польсько-українські відносини: потенціал – більший за проблеми. URL: https://www.prostir.ua/?news=polsko-ukrajinski-vidnosynypotentsial-bilshyj-za-problemy. 18. Гончар М. Як не стати командирами хаосу, або Спекотна зима2020 / М. Гончар, В. Горбулін , С. Дяченко // Дзеркало тижня. – 2019. – 7–13 вересня. URL: https://dt.ua/internal/yak-ne-stati-komandirami-haosuabo-spekotna-zima-2020-322842_.html.

Russia's Path to Another Resurgence. URL: https://www.stratfor.co m/sample/analysis/russias-path-another-resurgence. 20. Харарі Ю. 21 урок для 21 століття ; пер. з англ. О. Дем'янчука / Ю. Харарі . – К. : Форс Україна, 2018. 21. Білорусь готується до спрощення візового режиму з Євросоюзом. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-bilorus-sproshchennyavizovoho-rezhymu-z-eu/30175296.html. 22. Битва за завод: зачем Китаю украинский "Мотор Сич". URL: https://www.capital.ua/ru/publication/132177-bitva-za-zavod-zachem-kitayuukrainskiy-motor-sich#ixzz60OCxdgtT.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.