МІЖНАРОДНІ ПРИВАТНОПРАВОВІ АСПЕКТИ ОБІГУ ВІРТУАЛЬНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. Виговський

AbstractРозглядаються проблемні питання правового регулювання, пов'язані з обігом цінних паперів, які обліковуються із застосуванням новітніх технологій у системі децентралізованого публічного реєстру (блокчейн). Уперше у вітчизняній правовій науці розроблені правові питання, які виникають у сфері міжнародного приватноправового регулювання відносин щодо цінних паперів, які обліковуються у системі блокчейн, зроблено аналітичне узагальнення існуючих в західній правовій доктрині теоретичних підходів щодо віртуальних цінних паперів. Наголошено на принциповій відмінності депозитарного обліку цінних паперів у системі опосередкованого володіння за участі посередників від обліку цінних паперів із використанням технологій системи блокчейн, яке набуває подальшого поширення у світі. Аналізуються основні доктринальні підходи до розв'язання колізійного питання щодо віртуальних цінних паперів, обіг яких здійснюється у транскордонному вимірі, можливі колізійні прив'язки, які можуть застосовуватися для локалізації таких віртуальних активів, і пропонується найбільш оптимальний варіант розв'язання цього питання з урахуванням особливостей розподіленого реєстру записів у цифровій формі.  Ключові слова: цінні папери, опосередковане володіння цінними паперами, система депозитарного обліку, система блокчейн, колізійне регулювання.  

References


Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций / М. М. Агарков. – М. : Издательство БЕК, 1994. 2. Васильєв О. В. Впровадження фінтех і блокчейну як інфраструктури ринку цінних паперів / О. В. Васильєв, А. І. Німкович // Управління розвитком. – 2018. – № 1. – С. 30–35. 3. Давидова І. В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні / І. В. Давидова // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 26. – С. 38–41. 4. Карчева Г. Т. Інноваційні блокчейн технології як фактор підвищення ефективності фінансової сфери та економіки / Г. Т. Карчева, І. Я. Карчева // Наук. праці Науково-дослідного фінансового інституту. – 2017. – Вип. 4. – С. 39–42. 5. Літошенко А. В. Технологія Blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях / А. В. Літошенко // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 77–79. 6. Нагайчук Н. Г. Можливості використання технології blockchain у страхуванні / Н. Г. Нагайчук, Н. М. Третяк // Наук. вісн. Ужгород. нац. унту. – 2018. – Вип. 19 (частина 2). – С. 104–108. 7. Цифровые ценные бумаги: как Blockchain изменит будущее биржевой торговли [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://habr.com/ru/company/iticapital/blog/371623/. 8. Ooi M. Shares and Other Securities in the Conflict of Laws / M. Ooi. – Oxford : Oxford University Press, 2003. 9. Paech Ph. Securities, Intermediation and the Blockchain: an Inevitable Choice Between Liquidity and Legal Certainty? / Philip Paech // Uniform Law Review. – 2016. – Vol. 21 (Issue 4). Accessed at: http: // eprints.lse.ac.uk / 67870 / 7 / Paech_Securities% 20Intermediation%20and%20Blockchain_author_2016%20LSERO.pdf. 10. Vauplane H. d. Blockchain and Intermediated Securities / H.de Vauplane // The Netherlands Journal of Private International Law. – 2018. – Afl. 1. – P. 94–103.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.