Основні виклики і пріоритети інформаційної політики Ради Європи у сфері інформаційної безпеки та свободи вираження поглядів

С. Шустенко

Abstract


 

Проаналізовано виклики і пріоритети інформаційної політики Ради Європи у сфері інформаційної безпеки та сво-
боди вираження поглядів. Аналіз базується на останніх дослідженнях провідних міжнародних дослідників, спеціалізо-
ваних органів РЄ та університетів. Основні виклики в інформаційній політиці Ради Європи пов'язані із забезпеченням
інформаційної безпеки в епоху глобальних інформаційно-технологічних інновацій. В основі всієї діяльності Ради Євро-
пи лежить правозахисний акт – Європейська конвенція про захист прав людини й основних свобод (ЄКПЛ; скороч. –
Європейська конвенція з прав людини). Зазначений регіональний документ є обов'язковим актом для регулювання
інформаційної політики, а також забезпечення інформаційної безпеки держав – учасниць Ради Європи, що зобов'язали-
ся захищати встановлені в ній права, серед яких і право на свободу вираження поглядів. Підкреслено, що ЄКПЛ є юри-
дично обов'язковим договором, що в більшості країн континенту має майже конституційний статус.
Ключові слова: Рада Європи, інформаційна політика, інформаційна безпека.


References


Impact of the European Convention on Human Rights. Freedom of

speech. Council of Europe. URL: https://www.coe.int/en/web/impactconvention-

human-rights/freedom-of-speech

Маковей М., Чефранова Е.А. Европейская Конвенция о защите

прав человека и основныx свобод. Статья 10. Право на свободу выра-

жения своего мнения. Прецеденты и комментарии Российская акаде-

мия правосудия. Москва, 2001. 167 с. URL: http://sutyajnik.ru/rus/echr/

school/books/art10.pdf

Рихтер А. Г. Международные стандарты и зарубежная практи-

ка регулирования журналистики : учебное пособие. Издание ЮНЕСКО.

Москва, 2011. 360 с. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/MP5-CI/International%20Standards%20and

%20Foreign%20Practices%20on%20Media%20Regulation.pdf

Рихтер А. Г. Международные стандарты и зарубежная практи-

ка регулирования журналистики : учебное пособие. Издание ЮНЕСКО.

Москва, 2011. 360 с. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/MP5-CI/International%20Standards%20

and%20Foreign%20Practices%20on%20Media%20Regulation.pdf

Defamation and Freedom of Expression. Selected documents.

Media Division. Directorate General of Human Rights. Strasbourg, March

URL: https://rm.coe.int/1680483b2d

The Universal Declaration of Human Rights. Article 19. United

Nations. 10 December 1948. Palais de Chaillot in Paris, France. URL:

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

Рихтер А. Г. Международные стандарты и зарубежная практи-

ка регулирования журналистики : учебное пособие. Издание ЮНЕСКО.

Москва, 2011. 360 с. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/MP5-CI/International%20Standards%20

and%20Foreign%20Practices%20on%20Media%20Regulation.pdf

Рихтер А. Г. Международные стандарты и зарубежная практи-

ка регулирования журналистики : учебное пособие. Издание ЮНЕСКО.

Москва, 2011. 360 с. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/

MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/MP5-CI/International%20Standards%20

and%20Foreign%20Practices%20on%20Media%20Regulation.pdf

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 2(54)/2021 ~ 39 ~

ISSN 1728-2292

Convention on Access to Official Documents. Council of Europe.

Council of Europe Treaty Series – No. 205. Tromsø, 18.VI.2009. URL:

https://rm.coe.int/1680084826

Декларація про свободу вираження поглядів та інформації.

Комітет міністрів Ради Європи. 70-й сесія Комітетом Міністрів. 29 квітня

року. Верховна Рда України. Законодавство України. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885

Council of Europe Convention on Cybercrime. European Treaty

Series – No. 185. Budapest, 23.XI.2001. URL: https://www.europarl.europa.eu/

meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_

budapest_en.pdf

Волеводз А.Г. Конвенция о киберпреступности: новации пра-

вового регулирования. Правовые вопросы связи. 2007. № 2. С. 17-25. URL:

https://mgimo.ru/upload/iblock/2f2/2f24a1dc778ca03f5a32a609d2616dc7.pdf

Волеводз А.Г. Конвенция о киберпреступности: новации пра-

вового регулирования. Правовые вопросы связи. 2007. № 2. С. 17-25. URL:

https://mgimo.ru/upload/iblock/2f2/2f24a1dc778ca03f5a32a609d2616dc7.pdf

Media. Council of Europe. Compass: Manual for Human Rights

Education with Young people. URL: https://www.coe.int/ru/web/compass/

media358


Refbacks

  • There are currently no refbacks.