ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ І ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА КОРДОНОМ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

С. Сіденко

Abstract


 


Проаналізовано проблеми забезпечення розвитку інновацій у країнах світу в умовах інформаційного суспільства.
Саме інноваційний процес, у якому задіяні інтелект, досвід, знання, цінності, дозволяє багатьом країнам використо-
вувати ці переваги та забезпечувати високі позиції у глобальній конкуренції. Оскільки інновації стають потужним
фактором економічного зростання й забезпечення міжнародної конкурентоспроможності, то національні уряди при-
діляють особливу увагу проблемам науково-технічного розвитку шляхом концентрації фінансових, інтелектуальних
і науково-дослідних ресурсів.
Для забезпечення інноваційного розвитку країни світу мобілізують як внутрішні ресурси – фінанси, людський, інте-
лектуальний та креативний капітал, бізнес, так і використовують зовнішні чинники – міжнародну науково-технічну
кооперацію, міжнародні альянси, багатонаціональні корпорації, глобальні ланцюги створення вартості тощо. В умовах
глобальної конкуренції змінюються фактори, що забезпечують інноваційне зростання і конкурентоспроможність дер-
жав на світових ринках. Одним з найважливіших факторів стає фінансування наукових досліджень і розробок.
Зазначені проблеми особливо актуальні для України, оскільки саме інноваційна модель розвитку уможливить пе-
рехід на новий технологічний рівень, забезпечить стійке економічне зростання і конкурентні позиції на світовому
ринку інновацій, а також створення нових робочих місць у нових наукоємних галузях, що сприятиме зростанню за-
йнятості і добробуту громадян.
Ключові слова: інформаційного суспільства, інноваційний розвиток, фінансування наукових досліджень і розробок,
фонди, гранти.


References


Список використаних джерел

Global Innovation Index 2021. URL: https://nrat.ukrintei.ua/

globalnyj-innovaczijnyj-indeks-2021.

Мировой рост расходов на науку обогнал рост мирового ВВП.

URL: ossaprimavera.ru/news/f23766cb.

Богачева О. В., Смородинов О. В. Актуальные вопросы орга-

низации государственного финансирования НИОКР в странах ОЭСР.

Финансовый журнал / Научно-исследовательский финансовый инсти-

тут. 2019. № 2. С. 37–50. DOI: 10.31107/2075-1990-2019-2-37-50.

Миндели Л.Э., Черных С.И. Зарубежный опыт финансирования

науки и возможности его использования в России. М.: ИПРАН РАН, 2017. 72 с.

Гаджиев М. М., Яковлева Е. А., Бучаев Я. Г. Методы финанси-

рования науки в США и Норвегии: Материалы Проекта РГНФ 14-02-00385.

"Эффективность использования научных достижений в хозяйственной

деятельности промышленных предприятий". URL: https://cyberleninka.ru/

article/n/metody-finansirovaniya-nauki-v-ssha-i-norvegii/viewer.

Аландаров Р. А., Тархановский К. О. Сравнительный анализ

методологии организации финансирования научно-исследовательских

работ на примере Российской Федерации, стран Западной Европы и

Азии. Финансы: теория и практика / Finance: Theory and Practice.

'2017. Т. 21. C. 166–178.

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на

-2021 р. : Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР).

№ 19-20. С. 166.

База даних Інституту статистики ЮНЕСКО (UIS.Stat). URL:

data.uis.unesco.org, дата звернення 11.12.2021.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.