ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

Т. Пономаренко

Abstract
В умовах високого рівня конкуренції на споживчих ринках, підвищення рівня вимог покупців до продукції, упрова-
дження стандартизації та сертифікації продуктів (особливо на європейських ринках), збільшення рівня доступності
товарів та інформації про їхню якість змінюються маркетингові стратегії на користь ризик-орієнтованих. У стат-
ті систематизовано теоретичні засади парадигми ризик-орієнтованих маркетингових стратегій у контексті ймові-
рних ризиків через стихійність маркетингових дій, потребу в постійному моніторингу структури галузі, інформації
про ринок та конкурентну позицію підприємства. Парадигма про ризик-орієнтовані маркетингові стратегії почала
формуватися у 1970–1980 рр. ХХ ст. в контексті виокремлення основних ознак стратегій підприємств – сплановано-
сті або стихійності. Визначено основні причини формування ризик-орієнтованих маркетингових стратегій: зрос-
тання поточної ринкової інформації, що впливає на дії, рішення підприємства щодо ціни продукції в короткотерміно-
вому періоді; вимогливість ринку до якості, витрат і часу доставки продуктів, дедалі більші очікування клієнтів;
потреба у сертифікації продукції й упровадження схем стандартизації; високий рівень складності управління відно-
синами зі значною кількістю постачальників. Парадигму ризик-орієнтованих маркетингових стратегій розглянуто в
контексті уявлень про підприємництво, маркетинг і ризик, як основоположних пов'язаних економічних категорій.
Зазначені поняття завжди характеризуються інноваційністю та ризикованістю залежно від типу споживчого ринку.
Ключові слова: ризик-орієнтованість, маркетингова стратегія, ринок споживчих товарів, маркетинговий план.


References


Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва, 2018. 496 с.

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отрас-

лей и конкурентов / пер. с англ. 4-е изд. М.: Альпина Паблишер. 453 с.

Расшивалов, Д. П. Інституційні механізми страхового захисту

від ризиків транснаціонального тероризму. Актуальні проблеми міжна-

родних відносин. 2013. Вип.112. Ч. 2. С.129–135.

Albersmeier F. et al. The reliability of third-party certification in the

food chain: From checklists to risk-oriented auditing.Food Control. 2009.

Т. 20. № 10. С. 927–935.

Black J. R., Love R. Economics of navy bean marketing.

Robertson, LS; Frazier, RD (eds.). Dry bean production: Principles &

practices. 1978. P. 224–225.

Cromarty W. A., Myers W. M. Needed improvements in application

of models for agriculture commodity price forecasting. American Journal of

Agricultural Economics. 1975. Т. 57. № 2. С. 172–177.

Drucker P. F. Tasks, responsibilities, practices. N. Y.: Truman

Talley Books E.P. Dutton,1986. 553 с.

Eurostat. Enterprises by type of business strategy applied,

importance of the strategy, NACE Rev. 2 activity and size class. URL:

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=inn_cis11_strat&

lang=en

Harms D., Hansen E. G., Schaltegger S. Strategies in sustainable

supply chain management: an empirical investigation of large German

companies.Corporate social responsibility and environmental management.

Т. 20. № 4. P. 205–218.

King R. P., Lybecker D. W. Flexible, risk-oriented marketing

strategies for pinto bean producers. Western Journal of Agricultural

Economics. 1983. P. 124–133.

Kraus S., Harms R., Fink M. Entrepreneurial marketing: moving

beyond marketing in new ventures. International Journal of

Entrepreneurship and Innovation Management. 2010. Т. 11. № 1. P. 19–34.

Marmier F., Gourc D., Laarz F. A risk oriented model to assess

strategic decisions in new product development projects. Decision Support

Systems. 2013. Т. 56. P. 74–82.

Mintzberg H. The strategy concept I: Five Ps for strategy.

California management review. 1987. Т. 30. № 1. P. 11–24. URL:

https://doi.org/

2307%2F41165263

Nelson A. G. The Case for and Components of a Probabilistic

Agricultural Outlook Program. Western Journal of Agricultural Economics.

С. 185–193.

World Bank (2021). GDP per capita (current US$). URL:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.

McKinsey Panorama Report. Synergy and disruption: Ten trends

shaping fintech. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/

our-insights/synergy-and-disruption-ten-trends-shaping-fintech.

Startup Statistics for 2021. Business Advice & Research. URL:

https://www.embroker.com/blog/startup-statistics.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.