ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПУ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОСТІ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ

М. Кучерявенко, O. Серьогін

Abstract
Проаналізовано історію, зміст і значення принципу стабільності в нормотворчій діяльності та функціонуванні по-
даткової системи. Особливу увагу приділено аналізу нормативного закріплення принципу стабільності податкового
законодавства в Україні та зв'язку із принципами правової визначеності й верховенства права. Наведено аналіз судової
практики розгляду спорів щодо встановлення як загальнодержавних податків, так і місцевих податків із порушенням
принципу стабільності. Обґрунтовано на науково-теоретичному та рівні правозастосування неприпустимість пору-
шення принципу стабільності в нормотворчій діяльності та неможливості відходу від наявної сталої судової практики
розв'язання адміністративних спорів у податкових відносинах із застосуванням принципу стабільності.
Ключові слова: оподаткування, верховенство права, принцип стабільності, принципи податкового законодавст-
ва, податковий спір.


References


Дaль B. И. Toлкoвый cлoвapь живoгo вeликopyccкoгo языкa: в 4

т. Mосква: Гoc. изд-вo инocтp. и нaц. Cлoвecнocти, 1955. 660 c.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Т. III: Учение о

налоге. Харьков : Легас ; Право, 2005. С. 45-46.

Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства

народов. Москва : Изд-во АСТ, 2017. С. 547–549.

Бризгалин А. В. Налоги и налоговое право : учеб. пособие. Мо-

сква: Аналитика-Пресс, 1998. 608 с.

Браславський Р. Принцип стабільності та його місце в нормо-

творчій діяльності у сфері оподаткування. Підприємництво, господар-

ство і право. 2017. № 11. С. 138–142.

Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Т. III : Учение

о налоге. Харьков : Легас; Право, 2005. С. 40.

Кучерявенко М. П. Законопроєкт 5600 порушує принцип стабіль-

ності. URL: https://kucheryavenko.com.ua/zakonoproekt-5600-porushuyeprynczyp-

stabilnosti/ (дата звернення: 01.12.2021).

Податковий кодекс України. Ст. 9 у ред. від 21.11.2021 р. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Податковий кодекс.у України. Ст. 10 у ред. від 21.11.2021 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Про місцеве самоврядування : Закон України. Ч. 1. Ст. 59 в

ред. від 01.08.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%

D0%B2%D1%80/ed20210801#Text

Податковий кодекс України. Ст. 12. П. 12.5 у ред. від

11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Про засади державної регуляторної політики у сфері господар-

ської діяльності : Закон України. Ст.1 в ред. від 30.03.2020. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного

адміністративного суду від 04.05.2020 (справа № 809/276/18). URL:

https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/89045492 та ін.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.