УЧАСТЬ УКРАЇНИ У СТВОРЕННІ НОВОЇ АРХІТЕКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

В. Мицик, С. Горовенко

Abstract
Відомо, що принцип суверенної рівності та взаємності держав лежить в основі сучасних міжнародних відносин, а
всі держави – члени ООН рівні у правовому статусі та зобов'язані співпрацювати одна з одною. Водночас від ефекти-
вної геополітичної активності та здатності до орієнтованої на результат співпраці напряму залежить роль кожної
держави на міжнародній арені. У статті проаналізовано інтенсифікацію міжнародного вектору діяльності нашої дер-
жави, що розпочалася 2020 р., шляхом створення субрегіональних союзів із сусідніми державами. Метою цих об'єднань
є розбудова нової архітектури міжнародної безпеки в галузі захисту прав людини.
Досліджено також оновлені стратегічні документи уряду, що націлені на розбудову регіональної співпраці, а та-
кож розглянуто теоретичні передумови для створення субрегіональних механізмів захисту прав людини у межах
європейської регіональної системи захисту прав людини. Проведено порівняльний аналіз діяльності найефективні-
ших субрегіональних об'єднань з кінця 1990-х рр.
Права людини є об'єднувальним фактором глобальних міжнародних зносин останнього століття. З огляду на це у
дослідженні встановлено, що стратегія України щодо відродження старих і створення нових форматів субрегіона-
льної співпраці, таких як Люблінський трикутник, Асоційоване тріо, Квадрига та, звісно, Кримська платформа, пове-
ртає в порядок денний міжнародної спільноти проблеми захисту прав людини, а також допомагає Україні досягати
важливих геополітичних цілей.
Ця діяльність у короткотерміновій перспективі дозволяє Україні отримувати додаткові дози вакцини від CoViD-19, а
також сучасне озброєння для посилення обороноздатності держави у стримуванні збройної агресії Росії на Сході
України. Водночас у середньотерміновому вимірі окреслена стратегія допоможе Україні стати повноправним членом
ЄС і НАТО. А в довготерміновому – реалізувати політику реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя й безпечно повернути їх під контроль України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Зрештою, такі субрегіональні союзи поліпшують структуру захисту прав людини в межах універсальної системи
захисту прав людини і відповідних європейських механізмів, посилюють роль України в міжнародних перемовинах і
закріплюють позицію України в міжнародних зносинах як Східної брами Європи.
Ключові слова: регіональна безпека, міжнародна співпраця, права людини, регіональні альянси, зовнішня політика,
регіональні системи захисту прав людини, європейська та євроатлантична інтеграція, збройний конфлікт, субрегіо-
налізація.


References


Загальна теорія права: підручник / за заг. ред. М. І. Козюбри.

Київ: Ваіте, 2015. 392 с. ISBN 978-966-2310-40-5.

Права людини: посібник / Ю. М. Бисага, М. М. Палінчак,

Д. М. Бєлов, М. М. Данканич. Ужгород, 2003. 189 с. URL:

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5104/1/Права%20людини.pdf.

Міжнародний білль про права людини: виклад фактів

/ Харківська правозахисна група. Харків: Фоліо, 2004. 62 с. URL:

http://library.khpg.org/files/docs/N02.pdf.

Міжнародна система захисту прав людини: навч. посіб для студ.

юрид. ВНЗ / І. А. Шуміло. Київ: ФОП Голембовська О.О., 2018. 168 с.

ISBN 978-966-1681-40-7.

Шевчук С. В. Принцип субсидіарності у діяльності Європейського

Суду з прав людини та необхідність узгодження судової практики.

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 2(54)/2021 ~ 83 ~

ISSN 1728-2292

Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування

практики Європейського суду з прав людини: зб. наук. cт. Міжнар.

наук.-практ. конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С. В. Ківалова;

НУ "ОЮА". Одеса : Фенікс, 2012. С. 82–89. URL: http://hdl.handle.net/

/9624.

Мацькевич М. М. Генеза прав людини: правовий та філософський

аспекти./ Науковий вісник Львівського державного університету

внутрішніх справ. Серія юридична. 2014. Вип. 4. С. 54–66. URL:

https://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/04_2014/14mmmtfa.pdf.

Мицик В. В Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-

правові механізми захисту : підруч. для ВУЗів / Київ. нац. ун. ім. Тараса

Шевченка, Ін. міжнар. відносин. Київ : Вид. дім "Промені", 2010. 722 с.

(Бібліотека кафедри міжнародного права). ISBN 978-966-8935-10-7,

-966-8935-11-4.

Попович Т., Шаварин А. Сутнісне наповнення четвертого

покоління прав людини. Підприємництво, господарство і право: щоміс.

наук.-практ. юрид. журн. / засн. НДІ приват. права і підприємництва

України ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України [та ін.]; голов. ред.

І. Р. Калаур. Київ: Гарантія, 1996. Вип. 12/2019. С. 266–271. URL:

http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/12/50.pdf.

Зеленський В. В. Виступ Президента України на загальних

дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. / веб-сайт Офіційного

інтернет-представництва Президента України. Нью-Йорк, 2021. URL:

https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimirazelenskogo-

na-zagalnih-70773.

Regional arrangements for the promotion and protection of human

rights: report of the Human Rights Council Advisory Committee / Human

Rights Council (A/HRC/39/58). Geneva, 2018. 19 p. URL:

https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/HRC/39/58.

Rishmawi M. The revised Arab Charter on Human Rights: a step

forward? / Mervat Rishmawi. Human Rights Law Review. 2005. Vol. 5 (2).

P. 361–376. URL: https://www.researchgate.net/publication/249278035_

The_Revised_Arab_Charter_on_Human_Rights_A_Step_Forward.

Дашковська О. Р. Права людини в глобалізованому світі:

універсалізм чи релятивізм? Юридичний вісник. Одеса : Гельветика

№ 4. С. 5–13. URI: https://hdl.handle.net/11300/15863.

Країнський О. М., Лисик В. М. Міждержавне співробітництво з

питань захисту прав людини на Близькому Сході та в Південно-Східній

Азії. Альманах міжнародного права: наук. міжн. журн. / засн. Міжн. гум.

унів.; голов. ред. ради А. Ф. Крижановський. Одеса: Гельветика, 2009.

Вип. 8/2015. С. 29–38. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/

/09/amp_2015_8_6.pdf.

Donnelly J. Universal Human Rights in Theory and Practice: 2d ed.

Ithaca ; New York: Cornell University Press, 2003. 290 p. ISBN

, 9780801477706.

Класифікація прав людини / Буткевич В. Г., Мицик В.В.,

Задорожній О.В. та ін. Міжнародне право. Основні галузі. Київ: Либідь,

С. 206-208.

Henkin L. International Law: Politics and Values. Boston: Kluwer

Academic Publishers, 1995. 376 p. ISBN: 0792329082, 9780792329084.

Бунчук О. Б. Новітні людські права: прийняти не можна

заборонити / офіційний вебпортал Юридичного факультету Черні-

вецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці,

URL: https://law.chnu.edu.ua/novitni-liudski-prava-pryiniaty-ne-mozhnazaboronyty/.

Приймак Б. Веймарський трикутник як інструмент зовнішньої

політики Німеччини в контексті розширення ЄС на Схід. European

Political and Law Discourse. 2017. Vol. 4 (6). P. 24-21. URL:

https://eppd13.cz/wp-content/uploads/2017/2017-4-6/06.pdf.

Турчин Я. Особливості партнерства між Україною та

Вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: збір.

наук. пр. / засн. Інст. народ. ім. І. Крип'якевича НАН України [та ін.]; відп.

ред. С. П. Павлюк. Львів: НУ "Львівська політехніка", 1998. Вип. 27/2015.

С. 144-152. URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/9/16/paragraphs/

/turchyn0.pdf.

Грубінко А.В., Мартинов А.Ю. Європейський Союз після Brexit:

продовження історії: монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. 258 c.

ISBN 978-617-7793-70-9.

Кулеба Д. І. Виступ Міністра закордонних справ України під час

круглого столу в рамках Варшавського безпекового форуму / єдиний

вебпортал органів виконавчої влади України. Варшава, 2021. URL:

https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-lyublinskij-trikutnik-ce-yaskravijpriklad-

novogo-trendu-mizhnarodnoyi-politiki.

Кулеба Д. І. Онлайн-брафінг Міністра закордонних справ

України за результатами 23-го саміту Україна – ЄС / єдиний

вебпортал органів виконавчої влади України. Київ, 2021. URL:

https://www.kmu.gov.ua/news/dmitro-kuleba-asocijovane-trio-stvoryuyenovi-

yevropejski-mozhlivosti-dlya-ukrayini-gruziyi-ta-moldovi.

Зеленський В. В. Виступ Президента України під час зустрічі з

лідерами держав – членів ЄС та асоційованих країн-партнерів / вебсайт

Офіційного інтернет-представництва Президента України. Брюссель,

URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-provivzustrich-

z-liderami-derzhav-chleni-72061.

Лебедюк В. Вишеградська четвірка: від ідеї до успішного

проекту. Демократичний транзит у країнах Вишеградської групи й

Україні: вибрані аспекти. Острог: НУ "Острозька академія", 2020. С. 16–

URL: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8333.

Кулеба Д. І. Виступ Міністра закордонних справ України під час

-ї Міжнародної конференції з питань реформ в Україні / вебсайт

Міністерства закордонних справ України. Вільнюс, 2021. URL:

https://mfa.gov.ua/news/ministri-kuleba-landsbergis-ta-rau-pidpisali-novidokumenti-

lyublinskogo-trikutnika.

Русова О. С. Внесок країн "Веймарського трикутника" у систему

європейської безпеки. Studia politologica Ucraino – Polona. Житомир ; Київ

; Краків, 2014. Вип. 4. С. 39-45. URL: https://bit.ly/3n9nVye.

Кулеба Д. І. Виступ Міністра закордонних справ України

першого засідання нового формату двостороннього діалогу між

Україною та Туреччиною "Квадрига" / єдиний вебпортал органів вико-

навчої влади України. Туреччина, 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/

news/dmitro-kuleba-kvadriga-vidkrivaye-novu-storinku-ne-lishe-u-vidnosinahukrayini-

ta-turechchini-i-u-rozvitku-regionu-zagalom.

Кулеба Д. І. Звернення Міністра закордонних справ України до

Верховної Ради України / вебсайт Міністерства закордонних справ

України. Київ, 2021. URL: https://mfa.gov.ua/news/zvernennya-doverhovnoyi-

radi-ukrayini-ministra-zakordonnih-sprav-ukrayini-dmitra-kulebi.

Зеленський В. В. Онлайн виступ Президента України на

загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН / вебсайт

Офіційного інтернет-представництва Президента України. Київ, 2021.

URL: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-volodimirazelenskogo-

na-zagalnih-63889.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від

березня 2021 року "Про Стратегію деокупації та реінтеграції

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста

Севастополя : Указ Президента України від 24 березня 2021 року

№ 117/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/2021#Text.

Кулеба Д. І. Виступ Міністра закордонних справ України на

першому Українському центральноєвропейському форумі / вебсайт

Міністерства закордонних справ України. Київ, 2021. URL:

https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-ukrayina-povernulasya-do-centralnoyiyevropi.

Марусич Т. Співробітництво Ради Європи та ООН у сфері

захисту прав людини. Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб.

наук. праць. / засн. Інст. міжн. відн. Київ. нац. унів. ім. Т. Шевченка; гол.

ред. В. В. Копійка. Київ: Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шев-

ченка, 1996. Вип. 96 (Частина ІІ)/2011. С. 122-125. URL:

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/viewFile/804/759.

Бертолон О. О. Політика Віктора Орбана щодо консолідації

влади в Угорщині за період 2010-2018 років. Регіональні студії: наук.

журн. / засн. ДВНЗ "Ужгородський національний університет"; гол. ред.

Є.І. Гайданка. Ужгород: Гельветика, 2014. Вип. 18/2019. С. 73-77. URL:

http://www.regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/18/14.pdf.

Про Національну стратегію у сфері прав людини : Указ

Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021. URL:

https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537.

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навч.-

метод. посіб. / за ред. О. В. Бігняка. Херсон: Гельветика, 2019. 168 с.

Ландсбергіс Г. Ексклюзивне інтерв'ю міністра закордонних

справ Литви Радіо Свобода / Радіо свобода. Київ, 2021. URL:

https://www.radiosvoboda.org/a/interview-with-gabrielius-landsbergis/

html.

Кулеба Д. І. Коментар Міністра закордонних справ України під

час брифінгу з віцепрезидентом та головою Федерального

департаменту закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісом. Новое

Время. Київ, 2021. URL: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/bayratari-nadonbasi-

mzs-ukrajini-vidpovilo-na-zayavi-nimechchini-ta-franciji-50192387.html.

Таран А. Прес-реліз за результатами засідання Дев'ятого

засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою

Республікою / офіційний вебпортал Міністерства оборони України.

Стамбул, 2021. URL: https://www.mil.gov.ua/news/2021/04/10/korvet-bplabayraktar"-

boepripasi-proekti-v-aviaczijnij-galuzi-ta-perspektivi-chlenstvaukraini-

v-nato-ministri-oboroni-ukraini-ta-tureczkoi-respubliki-obgovorilinapryami-

spivrobitnicztva/.

Міжнародне право: навч. посіб. / за ред. М. В. Буроменського.

Київ: Юрінком Інтер, 2006. 336 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/

sk744109.pdf.

Небеська М. С., Проданець Н. М. Значення положень Хартії

основних прав Європейського Союзу для модернізації закріплених у

Конституції України прав і свобод людини. Південноукраїнський

правничий часопис: наук. журн. / засн. Одес. держ. унів. вн. спр.; голов.

ред. С. О. Кузніченко. Одеса: Одес. держ. ун-т внутрішніх справ, 2018.

Вип. 1. С. 11-13. URL: http://www.sulj.oduvs.od.ua/archive/2018/1/5.pdf.

Бандас Д. Захист прав людини в Європейському Союзі.

Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації : зб. тез доп.

Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 3–4

квіт. 2014 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, М. А. Живко [та

ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. С. 154-158.

URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/17190/1/154-158.pdf.

Добрянський С. Хартія основних прав Європейського Союзу як

регіональний праволюдинний стандарт. Вісник Національної академії

правових наук України: наук. фах. вид. / засн. през. Акад. прав. наук;

~ 84 ~ В І С Н И К Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ISSN 1728-381

голов. ред. В. Я. Тацій. Харків: Основа, 1993. Вип. 3/2013. С. 23–30.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2013_3_5.

Довідник НАТО / Центр інформації та документації НАТО.

Бельгія: НАТО, 2001. 593 с. URL: https://www.nato.int/docu/other/ukr/

handbook/2001/pdf/001-033.pdf.

Операції НАТО: наук. просв. вид. / Національний центр з питань

євроатлантичної інтеграції України ; Науково-дослідницький центр

правової інформатики Академії правових наук України. Київ: Знання,

24 с. ISBN 978-966-618-249-7

Смирнова К. В. Роль Європейського Союзу у процесі рефор-

мування європейської системи захисту прав людини. Правове забезпе-

чення ефективного виконання рішень і застосування практики

Європейського суду з прав людини: зб. наук. cт. Міжнар. наук.-практ.

конф. (Одеса, 15 вересня 2012 р.) / за ред. С. В. Ківалова ; НУ "ОЮА".

Одеса: Фенікс, 2012. С. 166-177. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/

/9625.

Мартинов А. М'яка сила як політичний інструмент

Європейського Союзу (1990-ті 20-ті рр. ХХІ ст.). Міжнародні зв'язки

України: наукові пошуки і знахідки: міжвід. збір. наук. праць. Київ:

Інститут історії України НАН України, 2020. Вип. 29. С. 113–129. URL:

https://bit.ly/3G6HnDo.

Фесенко М. Феномен Вишеградської групи в Європейському

політичному процесі. Вісник Київського національного університету

імені Тараса Шевченка: Міжнародні відносини: період. наук. вид. / засн.

Київ. нац. унів. ім. Т. Шевченка; відп. ред. Л. В. Губерський. Київ:

Київський університет, Вип. 47-48/2018. С. 13-18. URL:

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3577/3252.

Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України "Про

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня

року" : Указ Президента України від 26 серпня 2021 р. № 448/2021.

URL: https://www.president.gov.ua/documents/4482021-40017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.