РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГОДАХ

Р. Заблоцька, О. Шепель

Abstract



Глобалізація світогосподарських зв'язків є однією з головних тенденцій сучасності, яка не лише впливає на еко-
номічне життя, а й має глибокі політичні та соціальні наслідки. Вона спричинюється до динамічного розвитку міжна-
родної інтеграції, яка є невід'ємною складовою міжнародних економічних відносин поряд зі світовими ринками капіта-
лу, товарів, робочої сили та трансферу технологій. Завдяки глибшій інтеграції на регіональному рівні створюються
інституційні платформи поширення кооперації на багатосторонній основі.
Інтенсифікація регіональної економічної інтеграції здійснюється шляхом трансформації не тільки базових еконо-
мічних відносин між країнами, а й інституцій регулювання, що визначають матриці поведінки економічних суб'єктів.
Одним із проявом економічної інтеграції є лібералізація руху робочої сили задля об'єднання ресурсів та зусиль країн у
вирішенні питань внутрішньоінтеграційного співробітництва у галузі регулювання міграційних потоків робочої си-
ли. Існує безліч бар'єрів у сфері міжнародного руху робочої сили, в тому числі і в міграційних потоках у межах інтег-
раційних угрупувань. Тому центральним напрямом наукових досліджень в умовах посилення регіоналізації світового
господарства стає саме аналіз принципів та інструментарій інституційного регулювання міграції робочої сили в
інтеграційних об'єднаннях, її еволюції, а також комплексна оцінка економічних та соціальних наслідків цього процесу.
Ключовим питанням інституційного регулювання міжнародної міграції робочої сили в регіональних інтеграційних
угрупуваннях є оптимізація співвідношення регіоналізму і глобалізму на основі норм та принципів СОТ.
Ключові слова: світове господарство, міжнародна інтеграція, регіональні інтеграційні угоди, рух факторів вироб-
ництва, міжнародна міграція робочої сили, СОТ, ГАТС, лібералізація світової торгівлі.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.