ДОКТРИНАЛЬНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА США ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Б.ОБАМИ

Н А Погоріла

Анотація


Анотація. В межах ліберально-реалістичної концепції лідерства, концептуальних основ неоконсерватизму і неоізоляціонізму проаналізовано перспективи лідерства США в сучасній міжнародній системі. Досліджено стратегію глобального лідерства США на доктринальному рівні. Показано, що на переконання багатьох аналітиків Б.Обама відмовився від американського лідерства, ідея якого протягом десятиліть визначала роль США в світі, і усвідомлено скоротив американські глобальні зобов’язання. Однак на цьому фоні декларативна риторика Б.Обами на основі ґрунтовного концептуального забезпечення зовнішньої політики, зокрема Стратегії національної безпеки 2010 р. та 2015 р. вказують на те, що США не відмовились від політики світового лідерства, а навіть завдяки новим підходам та наявним ресурсам намагатимуться його посилити.

Констатовано, що Стратегія національної безпеки США 2015 р.  повністю побудована на концепції, сформульованої в 2010 р., ключові моменти якої не зазнали істотних змін і полягали у поверненні США до глобального лідерства на основі концепції «розумної сили». Однак на відміну від Стратегії 2010 р., яку можна назвати стратегією планованого лідерства, ця стратегія лідерства, що реалізується. В ній американське лідерство представлено як основа глобальної стабільності і безпеки. Дана Стратегія вже не відповідає на питання бути чи не бути США глобальним лідером, вона являє бачення того, як це лідерство реалізується зараз і як буде реалізовуватися в майбутньому.

         Ключові слова: доктрина, стратегія, концепція, лідерство, США, міжнародна система, зовнішня політика, безпека.

 

         Abstract. Within the liberal-realist conception of leadership, conceptual foundations of neoconservatism and neoizolationism the prospects of US leadership in the contemporary international system are analyzed. The strategy of US global leadership on the doctrinal level is studied. It is shown that in the opinion of many analysts Barack Obama rejected the American leadership, an idea that for decades defined the US role in the world and consciously reduced American global commitments. However, against this background of declarative rhetoric Obama, which is based on thorough conceptual support of the foreign policy, including the National Security Strategy in 2010 and 2015 indicate that the US will not abandon the policy of world leadership, and even with the new approaches and resources would try to strengthen it..

         It is Stated that the US National Security Strategy of 2015 is based entirely on the concept, formulated in 2010, the key points which have not undergone significant changes and was to return to the US global leadership based on the concept of “smart power”. However, unlike Strategy 2010, which includes the planned leadership strategy, this is the strategy of leadership that is being realized. In this strategy American leadership is presented as the foundation of global stability and security. This strategy did not answer the question whether or not the United States be a global leader, it is a vision of leadership as it is implemented and how it would be implemented in the future.

         Keywords: doctrine, strategy, concept, leadership, the United States, the international system, foreign policy, security.

        

         Аннотация. В рамках либерально-реалистической концепции лидерства, концептуальных основ неоконсерватизма и неоизоляционизма проанализированы перспективы лидерства США в современной международной системе. Исследованы стратегии глобального лидерства США на доктринальном уровне. Показано, что по убеждению многих аналитиков Б.Обама отказался от американского лидерства, идея которого в течение десятилетий определяла роль США в мире, и осознанно сократил американские глобальные обязательства. Однако на этом фоне декларативная риторика Б. Обамы на основе тщательного концептуального обеспечения внешней политики, в частности Стратегии национальной безопасности 2010 и 2015 указывают на то, что США не отказались от политики мирового лидерства, а также благодаря новым подходам и имеющимся ресурсам пытаться его усилить.

         Констатировано, что Стратегия национальной безопасности США 2015 г.полностью построена на концепции, сформулированной в 2010 г., ключевые моменты которой не претерпели существенных изменений и заключались в возвращении США к глобальному лидерству на основе концепции «разумной силы». Однако в отличие от Стратегии 2010 г., которую можно назвать стратегией планируемого лидерства, эта стратегия реализуемого лидерства. В ней американское лидерство представлено как основа глобальной стабильности и безопасности. Данная Стратегия уже не отвечает на вопрос быть или не быть США глобальным лидером, она представляет видение того, как это лидерство реализуется сейчас и как будет реализовываться в будущем.

         Ключевые слова: доктрина, стратегия, концепция, лидерство, США, международная система, внешняя политика, безопасность.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.