ГЕОСТРАТЕГІЧНА КОНФІГУРАЦІЯ «РОСІЯ VS КИТАЙ VS ІНДІЯ»

О Ю Кондратенко

Анотація


Анотація. Проаналізовано геостратегію та геополітику трьох потужних центрів міжнародного впливу: Росії, Китаю та Індії. Докладно розглянуто політику сучасної Росії щодо формування геостратегічного блоку «Москва–Пекін–Делі» з метою протистояння геополітичним амбіціям та гегемонії США у формуванні однополярного світу. Однак, створення такого блоку, а тим більше союзу видається нині абсолютно неможливим, оскільки кожна з цих великих держав має власні геополітичні амбіції щодо формування сфер впливу в Євразійському регіоні, Південно-Східній та Південній Азії.

Ключові слова: Росія, Китай, Індія, геостратегія, геополітичний вплив.

 

Annotation. The geostrategy and geopolitics of three powerful centers of international influence are analyzed: Russia, China and India. The policy of modern Russia on the formation of the «MoscowBeijingDelhi» geostrategic bloc has been examined in detail to counter the geopolitical ambitions and hegemony of the United States in the formation of a unipolar world. However, the creation of such a bloc, let alone an alliance, now seems absolutely impossible, as each of these great powers has its own geopolitical ambitions to form spheres of influence in the Eurasian region, South-East and South Asia.

Key words: Russia, China, India, geostrategy, geopolitical influence.

 

Аннотация. Проанализированы геостратегия и геополитика трех мощных центров международного влияния: России, Китая и Индии. Подробно рассмотрено политику современной России по формированию геостратегического блока «Москва–Пекин–Дели» с целью противостояния геополитическим амбициям и гегемонии США в формировании однополярного мира. Однако, создание такого блока, а тем более союза сейчас кажется абсолютно невозможным, поскольку каждая из этих великих держав имеет собственные геополитические амбиции по формированию сфер влияния в Евразийском регионе, Юго-Восточной и Южной Азии.

Ключевые слова: Россия, Китай, Индия, геостратегия, геополитическое влияние.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.