СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В США НА ПРИКЛАДІ ПРЕЗІДЕНТСКОЇ КАМПАНІЇ Д. ТРАМПА

М І Ратніков

Анотація


Анотація. Аналізується досвід комунікаційних моделей в рамках виборчих кампаній у США. Нової тренд в рамках комунікаційної стратегії республіканської партії робить акцент на особистих зустрічах з виборцями та медіа-активності в соціальних мережах. Технологічні особливості інтернет-присутності в політичному інформаційному полі дозволяють штабу в режимі реального часу аналізувати динаміку кількості прихильників і противників їх програм і модерувати цю кількість в потрібну сторону. Також соціальні медіа дозволяють зорієнтувати свою аудиторію, що дає можливість відправляти повідомлення точно цільової аудиторії у відповідні їй час.

Ключові слова: комунікація, моделі комунікації, Трамп, Хілларі, вибори в США, республіканська партія

 

Abstract. Examines the experience of communication models in the framework of election campaigns in the United States. A new trend in the communication strategy of the Republican party's emphasis on personal meetings with voters and media activity in social networks. Technological features of the Internet presence in the political field allow information to headquarters in real time to analyze the dynamics of the number of supporters and opponents of their programs and to moderate this amount in the desired direction. In addition, social media allow you to target your audience that gives you the opportunity to send a message to a precisely targeted audience at the right time for her.

Keywords: communication, communication models, trump, Hillary, the US election, the Republican party.

Аннотация. Анализируется опыт коммуникационных моделей в рамках избирательных кампаний в США. Новой тренд в рамках коммуникационной стратегии республиканской партии делает акцент на личностных встречах с избирателями и медиа-активности в социальных сетях. Технологические особенности интернет-присутствия в политическом информационном поле позволяют штабу в режиме реального времени анализировать динамику количества сторонников и противников их программ и модерировать это количество в нужную сторону. Также социальные медиа позволяют таргетировать свою аудиторию, что дает возможность отправлять сообщение точно целевой аудитории в подходящие ей время.

Ключевые слова: коммуникация, модели коммуникации, Трамп, Хиллари, выборы в США, республиканская партия.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.