«СУСПІЛЬСТВО ВТРАЧЕНОЇ ДОВІРИ» ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ УКРАЇНИ

А Б Міщенко

Abstract


Анотація. Відзначається, що в Україні є багаторічна низька підтримка громадянами дій влади, що сформувало таку важливу характеристику як «суспільство втраченої довіри», яка вирізняється низькою вертикальною взаємодією, але поряд з тим – високим рівнем горизонтальних зав’язків. На основі міждисциплінарного підходу, було доведено, що рівень вертикальної довіри прямо впливає на посилення міжнародної суб’єктності держави, який є вкрай низьким в Україні протягом всього етапу розвитку країни. Визначено, що формування незалежної та стратегічно обґрунтованої зовнішньої політики держави стало надважливим для країн, що розвиваються, а також трансформуються від авторитаризму до демократії. Така національно виважена позиція країни, що ґрунтується на відповідному рівні довіри й легітимній владі сприяє більш якісному пошуку союзників в реалізації національних інтересів й консолідації лідерського становлення в межах регіону.

Ключові слова: довіра, недовіра, вертикальна взаємодія, горизонтальні зв’язки, міжнародна суб’єктність,  трансформація.

 

Abstract. It is marked that there is a long-term low support by the citizens of actions of authorities in Ukraine that formed such important description as “society of the lost trust” that is distinguished by low vertical co-operation, but at the same time – by the high level of horizontal connections. On the basis of the interdisciplinary approach, it was well-proven that the level of the vertical trust influences straight on strengthening of an international subject of the state that is extremely low in Ukraine during all stages of the development of the country. It is determined that forming of an independent and strategically reasonable foreign policy of the state became super important for countries that develop, and also transform from authoritarianism to democracy. Such nationally-weighed position of the country that is based on corresponding level of the trust and legitimate authorities assists more qualitative search of allies in realization of national interests and consolidation of the leader formation within the limits of the region.

Keywords: trust, distrust, vertical interaction, horizontal connections, international subjectity, transformation.

 

Аннотация. Отмечается, что в Украине есть многолетняя низкая поддержка гражданами действий власти, сформировавшая такую важную характеристику как «общество утраченного доверия», которая отличается низким вертикальным взаимодействием, но вместе с тем - высоким уровнем горизонтальных связей. На основе междисциплинарного подхода, было доказано, что уровень вертикального доверия напрямую влияет на усиление международной субъектности государства, является крайне низким в Украине на протяжении всего этапа развития страны. Определено, что формирование независимой и стратегически обоснованной внешней политики государства стало важнейшим для развивающихся стран, а также для трансформирующихся от авторитаризма к демократии. Такая национально взвешенная позиция страны основывается на соответствующем уровне доверия и легитимной власти способствует более качественному поиску союзников в реализации национальных интересов и консолидации лидерского становления в пределах региона.

Ключевые слова: доверие, недоверие, вертикальная взаимодействие, горизонтальные связи, международная субъектность, трансформация.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.