ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

М Дмитренко

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню проблем інформаційної безпеки України в контексті інформаційної війни, зокрема інформаційним технологіям, які застосовуються для впливу на свідомість населення. Розкриваються питання планування та проведення інформаційних впливів (інформаційних операцій, дій, акцій) у рамках реалізації завдань внутрішньої і зовнішньої політики держави. Досліджуються особливості системи захисту національної безпеки в секторі протидії інформаційній експансії. Вивчається роль інформаційної безпеки держави як однієї з ключових у сучасній боротьбі за власну незалежність. Досліджуються особливості проведення акцій інформаційного впливу, спрямованих на підтримку національних інтересів і державної політики за кордоном. Аналізується інформаційні ризики і загрози для держави та інституційний рівень забезпечення окремих напрямів інформаційної безпеки України.

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційний простір, інформаційні технології, інформаційні впливи, зовнішні загрози, спеціальні інформаційні операції, інформаційний суверенітет.

 

Annotation. The article is devoted research of problems of informative safety of Ukraine in opposition informative wars, in particular to information technologies which are used for influence on consciousness of population. The questions of planning and lead through of informative influences (informative operations, actions, actions) open up within the framework of realization of tasks of domestic and external policy of the state. The features of the system of defense of national safety are probed in the sector of counteraction informative expansion. The role of informative safety of the state is studied as one of key in a modern fight for own independence. The features of lead through of actions of informative influence, directed in support national interests and public policy abroad are probed. Analyses informative risks and threats for the state and інституційний level providing of separate directions of informative safety of Ukraine.

Keywords: informative safety, informative space, information technologies, informative influences, external threats, special informative operations, informative sovereignty.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.