ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЧИННИКА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ДИПЛОМАТІЇ

В Матвєєв, О Матвєєва

Анотація


Анотація. В умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікативних технологій, можна відстежити інтенсифікацію перетворень, що відбуваються в соціумі. Інтернет виступає і як суспільний, і як приватний простір комунікативної взаємодії, у якому можна вести мову про авторизовану та неавторизовану систему формування ідентичності. Існує декілька чинників формування віртуальних спільнот, найзручніше класифікувати їх за сферами суспільного життя, приділивши особливу увагу громадсько-політичному чиннику: поширення концепції розвитку громадянського суспільства вимагало інструментів самоорганізації, які не залежали б від державного апарату та не контролювалися ним.

Ключові слова: інформаційне суспільство, мережеві спільноти, комунікаційний простір, глобалізація, темпоральний кіберкомунікативний континуум.

 

Annotation. In the conditions of rapid development of information and communication technologies, it is possible to trace the intensification of transformations taking place in society. Internet acts both as a public and as a private space of communicative interaction, in which we can see an authorized and unauthorized identity formation system. There are several factors for the formation of virtual communities, and it is most convenient to classify them according to the spheres of public life, paying particular attention to the socio-political factor: the extension of the concept of the development of civil society required the tools of self-organization that would not depend on the state apparatus and not controlled by it.

Key words: information society, network communities, communication space, globalization, temporal cybercommunicative continuum.

 

Аннотация. В условиях стремительного развития информационно-коммуникативных технологий, можно отследить интенсификацию преобразований, происходящих в социуме. Интернет выступает и как общественное, и как частное пространство коммуникативного взаимодействия, в котором можно вести речь о авторизованную и неавторизованную систему формирования идентичности. Существует несколько факторов формирования виртуальных сообществ, удобнее классифицировать их по сферам общественной жизни, уделив особое внимание общественно-политической фактору: распространение концепции развития гражданского общества требовало инструментов самоорганизации, которые не зависели бы от государственного аппарата, но и не контролировались им.

Ключевые слова: информационное общество, сетевые сообщества, коммуникационное пространство, глобализация, темпоральный киберкоммуникативный континуум.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.