ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ СИСТЕМОЮ

М В Фесенко

Анотація


Анотація. Визначено об’єктивні передумови трансформації глобального управління міжнародною системою в контексті консолідації міжнародного порядку. Якісні зміни у формуванні нового міжнародного порядку і політичній структурі світу зумовлені впливом багатьох факторів і тенденцій. Глобальне управління в міжнародних відносинах є колективним процесом, в якому беруть участь уряди, міжурядові та неурядові організації, транснаціональні корпорації й інші учасники міжнародної системи. Глобальне управління є комплексом механізмів, процесів, відносин та інститутів, за допомогою яких учасники міжнародних відносин визначають свої інтереси, відстоюють власні права та виконують обов’язки. Елементи глобального управління виявляються під час вирішення таких глобальних проблем, як екологічні та пов’язані з соціально-економічною та політичною нерівністю в межах міжнародної системи. Глобальне управління ґрунтується на неієрархічних нормативних інститутах. Сьогодні існує необхідність у таких інститутах, які регулювали б взаємодію між державами й недержавними акторами на міжнародному рівні.

         Ключові слова: міжнародний порядок, глобальне управління, трансформація, міжнародна система, учасники міжнародних відносин, глобалізація, міжнародні організації.

        

Abstract. The objective preconditions for the transformation of global management of the international system in the context of the consolidation of the international order are determined. Qualitative changes in the formation of a new international order and the political structure of the world are stipulated for the influence of many factors and trends. Global governance in international relations is a collective process involving governments, intergovernmental and non-governmental organizations, transnational corporations and other actors of the international system. Global governance is a set of mechanisms, processes, relationships and institutions, through which the participants in international relations determine their interests, defend their rights and perform their duties. The elements of global governance are manifested in solving global problems such as environmental and socio-economic and political inequalities within the international system. Global governance is based on non-hierarchical normative institutions. Today, there is a need for such institutions that would regulate the interaction between states and non-state actors at the international level.

Key words: international order, global governance, transformation, international system, participants of international relations, globalization, international organizations.   

 

Аннотация. Определены объективные предпосылки трансформации глобального управления международной системой в контексте консолидации международного порядка. Качественные изменения в формировании нового международного порядка и политической структуре мира обусловлены влиянием многих факторов и тенденций. Глобальное управление в международных отношениях является коллективным процессом, в котором участвуют правительства, межправительственные и неправительственные организации, транснациональные корпорации и другие участники международной системы. Глобальное управление представляет собой комплекс механизмов, процессов, отношений и институтов, с помощью которых участники международных отношений определяют свои интересы, отстаивают свои права и выполняют обязанности. Элементы глобального управления оказываются при решении таких глобальных проблем, как экологические и связанные с социально-экономической и политической неравенством в рамках международной системы. Глобальное управление основывается на неиерархических нормативных институтах. Сегодня существует необходимость в таких институтах, регулирующих взаимодействие между государствами и негосударственными актерами на международном уровне.

Ключевые слова: международный порядок, глобальное управление, трансформация, международная система, участники международных отношений, глобализация, международные организации.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.