РОЛЬ ООН В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

О М Фролова

Анотація


Анотація. Перехід до інформаційного суспільства, процеси глобалізації, розвиток новітніх технологій та нові виклики сучасності призвели до виникнення нових способів ведення війни та кардинально змінили систему міжнародної безпеки. Суттєво змінились принципи, ресурси і засоби ведення війн. Сучасні виклики та загрози системі глобальної інформаційної безпеки призвели до переосмислення концептуальних і практичних засад міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки. Задля збереження безпеки та стабільності у сучасному світі повинні бути прийняті єдині правила, принципи та норми  відповідальності. ООН виступає універсальною унікальною платформою для закріплення позитивної тенденції розбудови системи міжнародної інформаційної безпеки.

Ключові слова: ООН, міжнародна інформаційна безпека, співробітництво, інформаційні загрози, кібертероризм.

 

Annotation. The transition to the information society, the processes of globalization, the development of advanced technologies and new challenges of modern times have led to the emergence of new methods of warfare and radically changed the system of international security. The principles, resources and means of warfare have changed significantly. Modern challenges and threats to the global information security system have led to a rethinking of the conceptual and practical foundations of international cooperation in the field of information security. Сommon rules, principles and standards of responsibility must be adopted in order to preserve security and stability in the modern world. The UN is a universal, unique platform for consolidating the positive trend of developing an international information security system.

Key words: UN, international information security, cooperation, information threats, cyberterrorism.

 

Аннотация. Переход к информационному обществу, процессы глобализации, развитие новейших технологий и новые вызовы современности привели к возникновению новых способов ведения войны и кардинально изменили систему международной безопасности. Существенно изменились принципы, ресурсы и средства ведения войн. Современные вызовы и угрозы системе глобальной информационной безопасности привели к переосмыслению концептуальных и практических основ международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Для сохранения безопасности и стабильности в современном мире должны быть приняты единые правила, принципы и нормы ответственности. ООН выступает универсальной уникальной платформой для закрепления положительной тенденции развития системы международной информационной безопасности.

Ключевые слова: ООН, международная информационная безопасность, сотрудничество, информационные угрозы, кибертерроризм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.