ПОЛІТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН АСЕАН ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ю В Макуха

Анотація


Анотація. У статті автор ставить за мету обґрунтування тези про первинний і особливий характер політичної модернізації суспільств у країнах АСЕАН щодо соціальних і економічних перетворень у них. Специфіка політичної модернізації полягає у формуванні інституту «модернізаційного авторитаризму» – свідомо реалізованої «політичної волі» до перетворень, у тім числі і політичних інститутів. Відштовхуючись від цього автор описує особливості моделі регіональної інтеграції і узагальнює позитивні наслідки функціювання АСЕАН. У роботі визначено, яких негативних ефектів інтеграції вдалось уникнути країнам регіону завдяки специфіці цієї  інтеграційної моделі.

Ключові слова: АСЕАН, політична модернізація, національна самоідентифікація, соціально-економічна модернізації,  мобілізаційна модель, регіональна інтеграція, ефекти інтеграції

 

Annotation. In this article the author aims to substantiate the thesis on the primary and special character of the political modernization of ASEAN societies in relation to their social and economic transformations. The specificity of political modernization consists in the formation of the institute of «modernization authoritarianism» - deliberately realized «political will» to transformations, including political institutions. Based on this, the author describes the features of the model of regional integration and generalizes the positive effects of the functioning of ASEAN. The paper identifies which negative effects of integration has been avoided in the countries of the region due to the specificity of this integration model.

Key words: ASEAN, political modernization, national identity, socio-economic modernization, mobilization model, regional integration, integration effects

 

Аннотация. В статье автор ставит целью обоснования тезиса о первичном и особом характере обющественно-политической модернизации в странах АСЕАН относительно социальных и экономических преобразований в них. Специфика политической модернизации заключается в формировании института «модернизационного авторитаризма» – сознательно реализованной «политической воли» к преобразованиям, в том числе и политических институтов. Отталкиваясь от этого, автор описывает особенности модели региональной интеграции и обобщает положительные последствия функционирования АСЕАН. В работе определено каких негативных эффектов интеграции удалось избежать странам региона благодаря специфике этой интеграционной модели.

Ключевые слова: АСЕАН, политическая модернизация, национальная самоидентификация, социально-экономическая модернизация, мобилизационная модель, региональная интеграция, эффекты интеграции


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.