КОНЦЕПТУАЛЬНО-ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ БАГАТОСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ІНДОНЕЗІЇ

А Г Сморжевська

Анотація


Анотація. Демократизація внутрішньої політики та значне економічне зростання Індонезії з 2004 року вплинуло на переосмислення керівництвом місця держави у світі та перегляд зовнішньополітичної стратегії. Результатом цього стало визнання наявності в Індонезії глобальних інтересів та бажання брати участь у вирішенні глобальних проблем поряд з виконанням звичної для неї ролі регіонального лідера. Формулювання зовнішньополітичних завдань в період президенства Сусіло Юдхойоно і Джоко Відодо зумовлює важливість комплексного з’ясування у даній статті засад багатостороннього співробітництва як прояву інтернаціоналізму у зовнішній політиці Індонезії, яка є зростаючою середньою державою.

Ключові слова: зовнішня політика Індонезії, багатостороннє співробітництво, міжнародні інститути, середня держава, інтернаціоналізм.

 

Abstract. Democratization of domestic politics and Indonesia’s significant economic growth since 2004 have contributed to rethinking the country’s position in the world and reviewing its foreign policy strategy. The result was the recognition of Indonesia’s global interests and its desire to participate in solving global problems, along with the fulfillment of its usual role as a regional leader. The formulation of foreign policy tasks during the presidency of Susilo Yudhoyono and Joko Widodo predetermines the importance of comprehensive clarification of the foundations of multilateralism as the expression of internationalism in Indonesia’s foreign policy which is an emerging middle power.

Key words: Indonesia’s foreign policy, multilateral cooperation, international institutions, middle power, internationalism.

 

Аннотация. Демократизация внутренней политики и значительный экономический рост Индонезии с 2004 года повлияли на переосмысление руководством места государства в мире и пересмотр внешнеполитической стратегии. Результатом этого стало признание наличия в Индонезии глобальных интересов и желания участвовать в решении глобальных проблем наряду с выполнением привычной для нее роли регионального лидера. Формулировка внешнеполитических задач в период президентства Сусило Юдхойоно и Джоко Видодо предопределяет важность комплексного выяснения в данной статье основ многостороннего сотрудничества как проявления интернационализма во внешней политике Индонезии, которая является растущим государством средней силы.

Ключевые слова: внешняя политика Индонезии, многостороннее сотрудничество, международные институты, государство средней силы, интернационализм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.