ІСЛАМІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Г С Мороз

Анотація


Анотація. Кількість жителів, що сповідують іслам в Росії, сягає, за різними оцінками, від 13 до 20 мільйонів жителів, що становить 13-15% від загальної кількості населення РФ. Природньо, що російські політики неодноразово наголошують на важливості ісламу як невід’ємної частини історії та сучасного життя держави. А зважаючи на швидкі темпи зростання мусульманського населення в Росії, можна стверджувати, що цей фактор значною мірою визначатиме і майбутнє Російської Федерації, в тому числі і її зовнішньої політикиВ статті розглядаються питання формування зовнішньої політики Російської Федерації в контексті релігії, зокрема, відносини з країнами Центральної Азії, російська позиція на Близькому Сході, а також російсько-турецькі відносини через призму релігії. Виявлено, що ісламізація, тобто процес збільшення кількості мусульман, створює як виклики, так і певні можливості для РФ на традиційних напрямках її зовнішньої політики.

Ключові слова: ісламізація, Російська Федерація, Центральна Азія, релігія, сирійська криза, зовнішня політика, російсько-турецькі відносини.

 

Annotation.The number of Muslims living in Russia reaches, according to various estimates, from 13 to 20 million inhabitants, which is 13-15% of the total population of the Russian Federation. Naturally, Russian politicians have repeatedly emphasized the importance of Islam as an integral part of the history and modern life of the state. And given the rapid growth of the Muslim population in Russia, it can be argued that this factor will largely determine the future of the Russian Federation, including its foreign policy.The article examines issues of the formation of foreign policy of the Russian Federation in the context of religion, in particular, relations with the countries of Central Asia, Russian position in the Middle East, as well as Russian-Turkish relations through the prism of religion. It was found that Islamization, that is, the process of increasing the number of Muslims, creates both challenges and certain opportunities for Russia in the traditional directions of its foreign policy.

Key words:Islamization, Russian Federation, Central Asia, religion, Syrian crisis, foreign policy, Russian-Turkish relations.

 

Аннотация.Количество жителей, исповедующих ислам в России, составляет, по разным оценкам, от 13 до 20 миллионов человек, что составляет 13-15% от общей численности населения РФ. Естественно, что российские политики неоднократно подчеркивают важность ислама как неотъемлемой части истории и современной жизни страны. А учитывая быстрые темпы роста мусульманского населения в России, можно утверждать, что этот фактор в значительной степени определять и будущее Российской Федерации, в том числе и ее внешней политики. В статье рассматриваются вопросы формирования внешней политики Российской Федерации в контексте религии, в частности, отношения со странами Центральной Азии, российская позиция на Ближнем Востоке, а также русско-турецкие отношения через призму религии. Выявлено, что исламизация, то есть процесс увеличения количества мусульман, создает как вызовы, так и определенные возможности для РФ на традиционных направлениях ее внешней политики.

Ключевые слова:исламизация, Российская Федерация, Центральная Азия, религия, сирийский кризис, внешняя политика, русско-турецкие отношения.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.